${ $t('layout.modifica_completa_registre') }

Babel RepubliCat